Statut actualizat în 25.10.2022

Art. 1. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt subsemnaţii:

 1. Miroslav Taşcu-Stavre;
 2. Momoc Antonio-Roberto;
 3. Dumitrescu Constantin;
 4. Fulga Laurenţiu-Olimpius;
 5. Ciobanu Adrian;
 6. Dumitru Silviu.

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este „Institutul Verde

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, precum şi în orice alte acte emanând de la Asociaţie, se va menţiona această denumire, sediul, numărul de înregistrare sub care figurează în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi codul unic de înregistrare.

Art. 3. „Institutul Verde” este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, ce funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000.

Art. 4. Asociația este constituită pentru o durată nelimitată.

Durata de funcționare a Asociației poate fi modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, cu respectarea formelor prevăzute de lege.

Art. 5. Scopurile ”Institutului Verde” sunt: 

 1. protejarea mediului înconjurător;
 2. promovarea în rândul tinerilor a dialogului și solidarității cu privire la problemele de mediu;
 3. promovarea de soluții ecologiste la problemele de mediu din România și din societatea mondială contemporană;
 4. inițiere și susținerea unor politici pentru tineret și încurajarea tinerilor;
 5. acordarea, din perspectivă ecologistă, de expertiză şi asistenţă mediului politic şi societăţii civile în promovarea valorilor şi politicilor publice şi economice ecologiste;
 6. apărarea dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a drepturilor omului în general;
 7. apărarea şi promovarea valorilor democratice, a statului de drept şi a unui cadru politic pluralist;
 8. promovarea educaţiei, cu un accent special pe educaţia de mediu şi a celei democratice;
 9. promovarea cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a surselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice;
 10. promovarea şi sprijinirea unei viziuni de dezvoltare bazate pe implementarea unei economii durabile;
 11. stoparea defrişărilor abuzive de pădure şi a exploatării iraţionale a resurselor naturale;
 12. apărarea spaţiilor verzi urbane şi promovarea unor măsuri de depoluare a oraşelor;
 13. protejarea patrimoniului cultural, peisagistic, arhitectural, istoric şi artistic naţional şi universal;
 14. apărarea drepturilor animalelor şi stoparea cruzimii faţă de acestea.

Art. 6. Pentru realizarea scopului propus, Asociația „Institutul Verde” va apela la următoarele mijloace şi obiective:

 1. Elaborarea de programe ecologiste şi identificarea de soluţii la situațiile de mediu;
 2. Organizarea și coordonarea de programe educative menite să contribuie la promovarea și aprofundarea valorilor, ideilor și practicilor ecologiste;
 3. Elaborarea și coordonarea de programe de cercetare științifică;
 4. Elaborarea, coordonarea și evaluarea de programe de expertiză de mediu și consultanta de specialitate;
 5. Elaborarea și coordonarea de programe educative ecologice la toate nivelurile de școlarizare, conform Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED);
 6. Cercetarea și dezvoltarea de tehnologii care pot fi angajate în proiecte ecologice;
 7. Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de certificare pentru organizații și companii, cu scopul de recunoaște calitatea politicilor acestora adoptate pentru conservarea mediului înconjurător și promovarea educației ecologice;
 8. Furnizarea de expertiză cu privire la conștientizarea și responsabilizarea publicului larg cu privire la schimbările climatice și protejarea mediului înconjurător;
 9. Realizarea/editarea de materiale informative și ilustrative pentru susținerea proiectelor asociației. Aceste materiale pot fi, fără a se limita la: broșuri, cărți, materiale promoționale, materiale audio, materiale video, materiale VR, materiale dedicate utilizării în domeniul realității augmentate;
 10. Sustinerea comunicarii și a schimbului de informații și opinii pe teme de mediu cu asociații, ong-uri și fundații de mediu din tara si strainatate. Organizarea de activități comune cu asociații, ong-uri și fundații de mediu din tara si strainatate;
 11. Organizarea de reuniuni științifice (seminarii, simpozioane, ateliere, workshopuri, conferinte) dedicate unor subiecte de mediu din tara sau strainatate;
 12. Monitorizarea și analiza informației pe probleme urgente de mediu (presa scrisa, audio si TV, locala si centrala); 
 13. Organizarea, coordonarea si evaluarea de sondaje de opinie publica și studii de piață; 
 14. Furnizarea de asistență şi programe de training pentru comunicare și relații publice pentru asociații, ONG-uri și fundații preocupate de mediu;
 15. Editarea de prospecte, postere, brosuri, carti, reviste avand drept scop popularizarea activităților Institutului;
 16. Organizarea de evenimente locale sau internaționale pentru dezbaterea și promovarea valorilor culturale specifice ecologiei;
 17. Comunicarea prin evenimente la care sunt invitați specialiști de mediu din țară sau străinătate a valorilor politice și culturale specifice ecologiei, umanismului și democrației;
 18. Înființarea, organizarea și coordonarea unor instituții de presă (televiziuni, posturi de radio, ziare, reviste) și a unor societăți comerciale cu scopul promovării proiectelor asociației, externalizării unor activități ale asociației și/sau dezvoltării unor produse sau servicii derivate din rezultatele studiilor asociației și care nu se pretează a fi derulate în cadrul acesteia.promovării valorilor democratice, ale umanismului și ecologiei;
 19. Organizarea unui centru de documentare propriu;
 20. Oferirea de burse tinerilor preocupați de studierea, promovarea si sustinerea ecologiei în România şi în lume;
 21. Inițierea și organizarea unor concursuri și festivaluri culturale și expoziții de artă, interne și internaționale;
 22. Acțiuni de lobby şi advocacy pentru susținerea proiectelor ecologice și de protecția mediului;
 23. Formularea de cereri şi acțiuni în fața instituțiilor publice organelor statului pentru apărarea mediului înconjurător;
 24. Acțiuni în instanță pentru apărarea mediului înconjurător şi acordarea de asistență juridică, prin intermediul membrilor Uniunii Barourilor din România, membri sau simpatizanți ai “Institutului Verde” şi a obiectivelor sale pentru toți care se luptă pentru protecția mediului înconjurător;
 25. Constituirea unor colecții de artă, a unor muzee tematice și a unor biblioteci de specialitate.

Art. 7. Membrii „Asociaţiei Institutului Verde” se împart în trei categorii, după cum urmează:

 1. membri fondatori – cei care au semnat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, fiind cei care au avut iniţiativa şi au suportat toate costurile constituirii acesteia;
 2. membri simpli – cei care s-au alăturat ulterior Asociaţiei la recomandarea a cel puţin 3 membri ai Consiliului Director;
 3. membru de onoare – orice persoană fizică, din ţară şi din străinătate care, prin activitatea sa, a sprijinit semnificativ Asociaţia în atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată sau care este o personalitate recunoscută cu contribuţii deosebite la protejarea mediului.

Art. 8. Membrii asociaţi, indiferent de categorie, au obligaţia de a respecta Statutul, deciziile adoptate regulamentar de organele de decizie şi administrare şi de a desfăşura o activitate continuă pentru promovarea şi atingerea scopului Asociației.

Asociaţii se vor abţine de la folosirea oricăror informaţii obţinute în orice mod cu ocazia desfăşurării unei activităţi în cadrul Asociaţiei, în interes propriu şi/sau în interesul altei persoane, dacă prin aceasta se aduce atingere drepturilor şi/sau drepturilor unui alt membru asociat.

Art. 9. Membrii asociației au următoarele drepturi, în funcţie de categoria din care fac parte:

 1. un membru fondator poate vota în Adunarea Generală, poate fi ales în Consiliul Director, poate cere explicaţii Consiliului Director cu privire la modul în care este administrată Asociaţia cu ocazia Adunării Generale, poate sesiza cenzorul asupra unor nereguli constatate în activitatea Asociaţiei, poate face Consiliului Director propuneri de admitere sau de excludere a unor membri, cu condiția să fie membru activ în cadrul Asociației;
 2. un membru simplu are toate drepturile unui membru fondator, dar cererea de a fi primit în asociație trebuie să beneficieze de sprijinul a minimum 3 membri ai Consiliului Director;
 3. un membru de onoare poate face sugestii Consiliului Director sau Adunării Generale privitoare la activitatea Asociației. Un membru de onoare nu are dreptul de a vota în Adunarea Generală și de a fi ales în Consiliul Director.

Art. 10. Dobândirea calității de membru simplu se face prin decizie a Consiliului Director de către orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. depune o cerere, însoțită de acordul a cel puțin 3 membri ai Consiliului Director;
 2. plătește o sumă compusă din taxa fixă de echivalentul în lei a 50 euro.

Art. 11. Pierderea calității de membru al Asociației poate avea loc în următoarele condiții:

 1. deces;
 2. prin declarație autentică dată de membrul asociat, adusă la cunoștință Consiliului Director cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de momentul în care se intenționează renunțarea la această calitate;
 3. întreprinderea de acțiuni/activități/demersuri prin care sunt afectate grav atingerea scopului Asociației;
 4. neplata cotizației pe o durată de cel puțin 6 luni.

În cazurile arătate la punctele A) – B) de mai sus, încetarea calității de membru asociat se produce de drept în momentul intervenirii cazului menționat.

În cazul punctelor C) – D), decizia de excludere este luată de Consiliul Director prin vot cu majoritatea simplă a membrilor acestui organism. Membrul asociat față de care s-a luat această decizie o poate contesta în fața Adunării Generale a Asociaților, care decide cu majoritatea simplă a celor participanților menținerea sau desființarea deciziei respective. În cazul desființării deciziei de excludere luate de Consiliul Director, plata cotizației trebuie făcută începând cu luna imediat următoare celei în care s-a ținut respectiva Adunare Generală a Asociaților.

Art. 12. Membrii asociați care se retrag sau sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului social.

Art. 13. Voința Asociației se manifestă prin organul său de conducere care este Adunarea Generală a Asociaților, alcătuită din totalitatea membrilor fondatori și simpli.

Art. 14. Adunarea Generală a Asociaților se întrunește odată pe an în ședințe ordinare până în ultima zi a lunii mai a fiecărui an și, ori de câte ori este cazul, în ședințe extraordinare.

Art. 15. Adunarea Generală a Asociaților se întrunește în ședințe extraordinare la cererea Președintelui, a Consiliului Director sau la cererea a ⅓ din membrii fondatori și simpli în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării cererii către secretarul Asociației.

Art. 16. Convocarea se face prin grija secretarului, telefonic, prin e-mail sau prin alt mijloc stabilit oficial pentru comunicarea cu membri Asociației.

Art. 17. Cvorumul de prezență pentru ținerea valabilă a Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, este de jumătate plus unul din membri asociați.

În cazul imposibilităţii de a fi prezent la Adunarea Generală, votul faţă de punctele de pe ordinea de zi poate fi exprimat şi prin delegare scrisă prealabilă către un alt membru al asociaţiei sau printr-o înştiinţare scrisă explicită cu privire la opţiunea de vot.

În cazul în care nu sînt îndeplinite condiţiile de cvorum, Adunarea Generală poate fi reprogramată pentru a doua zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, ca loc în considerându-se valabil ţinută, indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.

Adunarea Generală se poate face în format fizic, cu membri prezenți în aceeași încăpere, în format digital, cu membri prezenți în aceeași conferință online sau în format hibrid, cu membri prezenți atât fizic cât și la distanță, prin mijloace digitale.

Art. 18. Adunarea Generală este prezidată de Preşedinte şi are următoarele competenţe:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 4. alege şi revocă cenzorul Asociaţiei;
 5. aprobă modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv;
 6. aprobă raportul cenzorului;
 7. aprobă programul de activitate al Asociaţiei pentru anul următor;
 8. hotărăşte asupra dizolvării, lichidării, fuzionării, stabilind destinaţia bunurilor rămase după lichidare precum şi lichidatorul;
 9. validează sau invalidează decizia Consiliului Director de excludere a unui membru asociat;
 10. hotărăşte asupra oricăror altor chestiuni care privesc Asociaţia, relaţiile dintre Asociaţie şi membrii asociaţi, precum şi dintre Asociaţie şi orice alte persoane fizice sau juridice, inclusiv şi mai ales dintre Asociaţie şi organele Statului Român.

Art. 19. Toate deciziile sunt luate în Adunarea Generală cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Membrii asociaţi au obligaţia să voteze pro sau contra, nefiind admisă abţinerea.

Art. 20. Consiliul Director este organul de execuţie al Asociaţiei şi are rolul de a pune în executare hotărârile Adunării Generale, având următoarea componenţă:

 1. Postelnicu Mihai-Daniel – preşedinte;
 2. Dumitru Silviu – secretar;
 3. Antemia Aura – membru
 4. Floarea Daniel – membru
 5. Dimache Ramona – membru
 6. Dohotaru Adrian-Octavian – membru;
 7. Șerban Anisia-Cristina – membru; 
 8. Postelnicu Georgiana-Elisabeta – membru;
 9. Surugiu Ana-Maria – membru.

Art 21 Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 (cinci) ani.

În caz de vacanţă a postului de membru în Consiliul Director din orice motiv (demisie, deces, imposibilitate fizică de exercitare a mandatului etc), incluşi a postului de Preşedinte, Consiliul Director decide cu majoritate simplă numirea în postul respectiv a unui înlocuitor din rândul membrilor simpli, până la alegerea unui nou membru de către Adunarea Generală a Asociaţilor care va fi convocată imediat în şedinţă extraordinară.

Art. 22. Competenţele Consiliului Director sunt următoarele:

 1. ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaţilor;
 2. prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe per anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul cont proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 3. cere convocarea Adunării Generale a Asociaţilor;
 4. adoptă orice decizii sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care a fost a fost înfiinţată Asociaţia, prin folosirea mijloacelor arătate la art. 6 din Statut;
 5. aprobă acte juridice care să fie încheiate cu membrii asociați și cu terții;
 6. aprobă cheltuielile ce urmează să fie efectuate pentru asigurarea desfășurării normale a activității Asociației și pentru atingerea scopului pentru care a fost înființată aceasta;
 7. aprobă organigrama și politica de personal a Asociației, realizând angajarea sau concedierea de personal, atribuirea de competențe acestui personal, precum și aprobarea colaborării cu consilierii independenți în probleme tehnice;
 8. decide asupra primirii de noi membri;
 9. Ia act de încetarea calității de membru asociat în cazurile arătate în art. 11, lit. A) și C) și decide asupra excluderii unui membru asociat în cazul menționat la art. 1 lit D) din Statut;
 10. aprobă înființarea de filiale, precum și mutarea sediului Asociației;
 11. stabilește valoarea cotizației ce o vor achita membrii, în sumă fixă, precum și termenul de achitare a acestei cotizații;
 12. decide înființarea de societăți comerciale și/sau desfășurarea oricăror tipuri de activități economice permise de legislația în vigoare în vederea obținerii de venituri care să fie folosite exclusiv pentru realizarea scopului Asociației;
 13. primește donații, sponsorizări sau legate în numele Asociației;
 14. se preocupă în permanență de înscrierea cu celeritate în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la grefa judecătoriei, a oricăror modificări survenite în organizarea și funcționarea asociației;
 15. adoptă reglementări care să detalieze modul de aplicare a prevederilor Actului Constitutiv și ale Statutului.  

Art. 23. Şedinţele Consiliului Director sunt cel puţin lunare şi se ţin în format fizic, digital sau hibrid, iar cvorum necesar şedinţelor este asigurat de prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membri.

Art. 24. Toatele deciziile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi. în caz de egalitate, votul Preşedintelui valorează dublu.

Art. 25. Preşedintele are următoarele competenţe:

 1. conduce activitatea cotidiană a Asociaţiei, supervizând modul în care deciziile Consiliului Director sunt aduse la îndeplinire şi dispunând luarea oricăror măsuri şi efectuarea oricăror activităţi care sunt necesare în acest sens;
 2. cere convocarea Adunării Generale a Asociaților;
 3. prezidează și coordonează ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociaților;
 4. reprezintă Asociaţia în raport cu organele Statului Român, precum şi în raport cu oricare alt terţ;
 5. poate adopta orice măsură ce intră în competenţa Consiliului Director, în cazul în care situaţiile de urgenţă impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau respinsă de membrii Consiliului la prima şedinţă la care este întrunit cvorumul prevăzut de art. 23 din Statut;
 6. păstrează ştampila Asociaţiei şi o aplică pe actele emanate de la aceasta;
 7. semnează actele emise de Asociaţie (inclusiv documentele necesare în vederea efectuării de plăţi, respectiv cele dovedind încasarea unor sume de bani) sau la care Asociaţia este parte.
 8. colectează de la asociaţi şi depune în bancă suma care constituie, conform prevederilor art. 6 din Statut, patrimoniul iniţial al Asociaţiei, deschide contul bancar al Asociaţiei şi are drept de semnătură în bancă pentru depunerea şi retragerea de sume din acest cont.

Art. 26. Secretarul Asociaţiei are următoarele competenţe:

 1. convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor la cererea persoanelor arătate la art. 15 din Statut;
 2. ţine evidenţa bunurilor, inclusiv bani, existente în patrimoniul Asociaţiei şi prezintă în acest sens rapoarte Preşedintelui şi Consiliului Director;
 3. păstrează registrele Asociaţiei şi operează în acestea;
 4. colectează de la asociaţi şi depune în bancă suma care constituie, conform prevederilor art. 6 din Statut, patrimoniul iniţial al Asociaţiei, deschide contul bancar al Asociaţiei şi are drept de semnătură în bancă pentru depunerea şi retragerea de sume din acest cont.

Art. 27. Funcţiile de Preşedinte, Secretar sau Membru în Consiliul Director nu sunt remunerate, aceştia având însă dreptul la restituirea oricăror cheltuieli (transport, cazare, hrană etc) prilejuite de deplasarea la şedinţele Consiliului Director, sau la orice altă manifestare la care este delegat să participe de către Asociaţie.

Președintele, Secretarul și oricare dintre Membrii Consiliului Director pot avea funcții executive, remunerate, în cadrul Asociației. 

Președintele, Secretarul și oricare dintre Membrii Consiliului Director pot fi instalați în funcțiile executive la propunerea Președintelui și prin vot favorabil, de minimum cincizeci la sută plus unu, al Consiliului Director.

Art. 28. Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul, care este ales de către Adunarea Generală a Asociaţilor dintre membrii asociaţi sau din afara Asociaţiei, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 29. Atribuţiile Cenzorului sunt următoarele:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

Activitatea Cenzorului poate fi remunerată, acesta beneficiind şi de prevederile art. 27, paragraful I.

Art. 30. Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. taxele de intrare în Asociaţie;
 2. cotizaţiile membrilor;
 3. direcţionarea a 2% din impozitul pe venit din partea simpatizanților Asociaţiei;
 4. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
 5. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 6. venituri realizate din activităţi economice directe;
 7. donaţii, sponsorizări, legate;
 8. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 9. alte venituri permise de lege.

Art. 31. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei. Veniturile obţinute pe aceste căi sunt folosite exclusiv pentru atingerea scopului Asociaţiei.

Art. 32. Valoarea cotizaţiei care trebuie să fie plătită de fiecare membru asociat este de echivalentul în lei a 30 euro pe an.

Art. 33. Asociaţia se dizolvă:

 1. de drept, atunci când numărul de membri este sub numărul minim prevăzut de lege.
 2. prin hotărârea judecătoriei, la cererea oricărei persoane interesate, în condiţiile legii;
 3. prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 34. În caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către membrii asociaţi proporţional cu cotizaţia plătită de fiecare membru asociat.

Art. 35. Prevederile prezentului Statut se completează de drept şi contextual cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.